•  
  •  
 

Original Article in English

Yate, H. T., & Mowbray, O. (2020). Evaluating the solution focused wellness for HIV intervention for women: A pilot study. Journal of Solution Focused Practices, 4(2). https://digitalscholarship.unlv.edu/journalsfp/vol4/iss2/4/

Abstract

زنان مبتلا به HIVدر ایالات متحده دچار شکاف جنسی در نتایج سلامت می‌شوند و زنان رنگین پوست به طور خاص در برابر این شکاف آسیب پذیر هستند. برای حل این مسئله مداخله‌ای با رفاه راه‌حل محور برای HIV (SFWH) برای زنان انجام شد. در این مقاله ما نتایج کمّی آخرین مطالعه‌ی آزمایشی SFWH را گزارش می‌دهیم. مداخله‌ی گروهی هفت جلسه‌ای برای (14نفر) زنان مبتلا به HIV برای ارزیابی اثر بخشی آن ارائه شد. نتایج نشان دادند که این مداخله با بهبود سلامت چند بعدی چشمگیری در این پیگیری 5 هفته‌ای همراه بود. شماره CD4 و بار ویروس مذکور در این شرکت کنندگان تغییر نکرد. برای بهبود دسترسی به این مداخله و افزایش عمر در مراقبت‌هایHIV در جامعه، سازگاری‌های بیشتری درSFWH برنامه ریزی شده‌اند.

اسناد پیشنهادی: یانز. هلن.ت. و موباری اوریون (2020). ارزیابی راه حل محور برای مداخله در بهبودی زنان مبتلا بهHIV (یک مطالعه‌ی آزمایشی). مجله‌ی شیوه‌های راه‌حل محور نسخه 4 شماره 2 مقاله 4. در سایت


Share

COinS