•  
  •  
 

Original Article in English

Worsley, L., & Hjemdal, O. (2020). The psychometric of the adult resilience doughnut model, a solution focused, ecological model of resilience. Journal of Solution Focused Practices, 4(2). https://digitalscholarship.unlv.edu/journalsfp/vol4/iss2/3

Abstract

תקציר

"סופגניית התושיה" (The Resilience Doughnut) הוא מודל אקולוגי הקשור לטיפול קצר מועד ממוקד פתרון (Solution Focused Brief Therapy) המדגים אינטראקציה בין משאבים בוני תושיה לאורך תקופת חייו של אדם. כדי לתקף את המודל באופן מניח את הדעת, פותח כלי מדידה בן 44 פריטים (RDA), שנבדק על 859 מבוגרים ומבוגרות. מהימנות הכלי נמצאה טובה מאד α=0.92, כמו גם ייצוג טוב של הבניות המחקר. כל שבעה משאבי החוזקות של RDA הראו קורלציה שלילית עם תת המדדים לדיכאון, חרדה ועקה (DASS). בעוד אלה שדיווחו על תסמיני דיכאון מדודים עד חמורים ציינו פחות משלושה משאבי חוזקה מעל הממוצע, אלה שדיווחו על תסמיני דיכאון חלשים או שדיווחו על העדר תסמיני דיכאון ציינו יותר משלושה משאבי חוזקה מעל הממוצע. הממצעים תומכים ברעיון שהתערבויות טיפוליות הממוקדות בחוזקות, בדגש על פיתוח חוזקות בתוך מערכות יחסים והקשרים חברתיים יביאו לתוצאות טובות בתחום בריאות הנפש.


Share

COinS